ĐÃI NGỘ NHÂN VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 2017

Hoạt động công ty, Tin tức Chili System

Ở bất kỳ công ty nào cũng có những quy định và chế độ để khuyến khích các nhân viên hoàn thành tốt công việc. Cũng nằm trong cách thức hoạt động ấy, công ty cổ phần Dược Phẩm Xanh luôn có các chế độ đãi ngộ tốt nhất để khích lệ và khen thưởng…

Xem thêm